Menu Winner Project

Our Blog

Geotehnička Bušenja

Geotehnička bušenja se mogu podijeliti na:

A) ISTRAŽNA BUŠENJA

• Geomehanička istražna bušenja sa jezgrovanjem tla i stijene
• Hidrogeološka istražna bušenja sa jezgrovanjem tla i stijene
• Rotaciono bušenje bušotina u stijeni ili tlu s ugradnjom opreme za monitoring
• Destruktivno bušenje bušotina u stijeni ili tlu sa kontinuiranom registracijom dinamičkih parametara bušenja
• Izvođenje “in situ“ penetracija u tlu: DPL, DPM, DPH

B) DESTRUKTIVNA BUŠENJA

• Rotaciono bušenje bušotina u stijeni ili tlu uz koristenje alata destruktivne namjene
• Destruktivno bušenje bušotina u stijeni korištenjem dubinskog čekića
• Destruktivno bušenje bušotina u stijeni korištenjem alata komercijalnog naziva SYMMETRIX
• Rotaciono bušenje bušotina u tlu korištenjem spiralnog alata za vađenje nabušenog materijala.
• Rotaciono bušenje bušotina u tlu korištenjem spiralnog alata za izradu pilota

Da bi se pouzdano odredile karakteristike tla, na osnovu kojih će se projektovati zahvati u tlu, potrebno je izvršiti detaljna laboratorijska i terenska ispitivanja. Terenska (in-situ) ispitivanja obuhvataju:

• presiometarski opit
• inklinometarska mjerenja
• plosnati dilatometar (DMT)
• statički penetracioni test (CPT i CPTU )
• standardni penetracioni test (SPP i SPT)
• pijezometarska mjerenja
• određivanje nosivosti šipova
• određivanje nosivosti sidara

Ciljevi ispitivanja tla su:

• Petrografske i stratigrafske oznake postojećih geoloških informacija
• Utvrđivanje položaja geotehničkih slojeva temeljnog tla i mogućih poremećaja
• Uzimanje uzoraka za izvođenje laboratorijskih ispitivanja i dokumentaciju istih
• Utvrđivanje položaja, svojstava i vremenskih oscilacija podzemnih voda
• Određivanje geotehničkih karakteristika temeljnog tla izvođenjem laboratorijskih i in situ ispitivanja
• Bušotine jezgrovanjem: zbijanje jezgrovanjem, spiralno bušenje
• Uzimanje uzoraka: poremećeni uzorci, neporemećeni uzorci, specijalni uzorci, uzorci podzemne vode.
• statička sondiranja
• dinamička sondiranja
• Ispitivanja u bušotini: SPT, presiometar, inklinometar, dilatometar, porni pritisci, propusnost, nivoi podzemne vode
• Laboratorijska istraživanja
• Standardni postupci
• Specijalni eksperimenti
• Modeliranje

Za geotehnički opis i klasifikaciju tla neizbježna su laboratorijska ispitivanja koja zajedno sa in-situ istraživanjima čine podlogu za geotehničke proračune, dimenzioniranje i modeliranje pojedinačnih geotehničkih problema.

Standardni opiti koje vrši Winner Project su:

Uzimanje uzoraka: koherentnog tla, nekoherentnog tla, kamenitog tla (sve vrste tla):

• Određivanje vlažnosti tla
• Određivanje zapreminske mase materijala tla sa porama metodom cilindra poznate zapremine:
• Određivanje zapreminske težine tla bez pora (specifična težina)
• Određivanje zapreminske mase materijala tla sa porama metodom kalibriranog pijeska
• Određivanje zapreminske mase materijala tla sa porama metodom pomoću gumenog balona
• Određivanje zapreminske mase materijala tla sa porama metodom potapanja uzorka u vodu
• Određivanje granulometrijskog sastava tla
• Određivanje granica konzistencije tla
• Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla
• Određivanje sadržaja karbonata tla
• Specijalni eksperimenti
• Ispitivanje direktnog smicanja tla
• Ispitivanje smicanja u triaksijalnom aparatu
• Određivanje pritisne čvrstoće tla
• Određivanje stišljivosti tla
• Određivanje koeficijenta vodopropustljivosti
• Određivanje visine kapilarnog penjanja vode u tlu
• Određivanje optimalnog sadržaja vode (Proctor-ov opit)
• Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti.

Terenska istraživanja koja vršimo:

• Standardni eksperimenti
• Specijalni eksperimenti
• Monitoring

Standardni eksperimenti:

• opterećenje kružnom pločom
• sondiranja (statička i dinamička)
• mjerenje gustine i sadržaja vode
• propusnost

Specijalni eksperimenti:

• presiometarski opit
• inklinometar
• plosnati dilatometar(DMT)
• Statički penetracion pokus (CPT i CPTU)
• Standardni penetracioni pokus (SPP i SPT)
• sleganje
• nivo podzemne vode
• nosivost pilota

Hidrogeološka istraživanja

Hidrogeološka istraživanja (geološka, strukturnogeološka i hidrogeološka istraživanja, ispitivanje hidrauličkih parametara podzemnih voda, projektiranje zahvata podzemnih voda uključujući i radove za potrebu vodoopskrbe te za izradu podloga za građevinske objekte). Organizacija, nadzor pri izvođenju i projektiranje inženjerskogeoloških i hidrogeoloških radova. Istraživanje podzemnih voda i inženjerskogeoloških obilježja terena za potrebe studija i projektiranje zaštite okoliša.


Nema komentara

Ostavite odgovor