Menu Winner Project

Our Blog

Geotehnika – geotehnički proračuni i dimenzioniranje konstrukcija.

Geotehnički proračuni i dimenzioniranje konstrukcija, sa mjerodavnim ulaznim parametrima dobijenim geotehničkim laboratorijskim i in-situ ispitivanjima. Najmoderniji softverski paketi za izvođenje standardnih proračuna kao i modeliranje individualnih geotehničkih problema. Studija varijanti i optimizovanje variranjem ulaznih parametara. Prikaz rezultata proračuna u obliku dijagrama, tabelarno i u preseku (3D). Jednostavan grafički prikaz svih faza proračuna kao i rezultata faza proračuna. Svi proračuni izvode se prema svjetskim standardima (EC-u, DIN-u,…). Neki od softvera koje posjedujemo za geotehničke proračune:

• Plaxis: 2D, 3D, 3D Tunnel, 3D Foundation
• Roscience: Phase2, Slide, RocLab, Settle3D, Swedge, Unwedge
• Geostudio
• Geostructural Analysis
• Tower
• SAP200
• FIDES software
• GeoStru software

Temeljenje –

Proračuni nosivosti i slijeganja dubokih i plitkih temelja prema EC7 normi. Trodimenzionalni proračunski modeli, korelacije sa istražnim radovima, detaljna grafička prezentacija rezultata.

Građevinske jame

Proračuni stabilnosti, nosivosti i pomjeranja potpornih konstrukcija za osiguranje dubokih iskopa, detaljno dimenzioniranje svih konstruktivnih elemenata. 2D i 3D modeli iskopa, u skladu sa realnim fazama izvođenja, metodom konačnih elemenata.

Potporne konstrukcije

Proračuni potpornih zidova na kontraforima, šipovima, gabioni, nasipi od kamenog materijala, armirano tlo, sidrene konstrukcije itd.

Klizišta

Detaljni proračuni stabilnosti kosina i klizišta, povratne analize stabilnosti, određivanje faktora sigurnosti za sanirano stanje, analitički (metodom lamela) i numerički (metodom konačnih elemenata).

Tuneli

Proračuni nosivosti i pomjeranja podgradnih sistema u tunelu, faze iskopa, stabilnost pojedinačnih blokova u tunelu, portalnih zona, čela iskopa itd.

Dotok vode u iskop

Kontrola dotoka vode u duboke građevinske jame, u sprezi sa detaljnim testovima u laboratoriji i stalnim monitoringom.

Deponije

Proračuni stabilnosti nasipa, deponija i sl.


Nema komentara

Ostavite odgovor