Menu Winner Project

Geologija

Smicanje stijena, monitoring pukotina, inklinometri i hidraulička raspinjača

Tereni u Bosni i Hercegovini su većinom stjenoviti, te je to bio i osnovni razlog što se mehanici stijena u Winner Project d.o.o. posvetila posebna pažnja. Firma je nabavila savremenu opremu za terenska i laboratorijska ispitivanja, a pored toga, izradila je u svojim radionicama i posebnu opremu koja je prilagođena materijalima koji se najćešće javljaju…

pročitaj više

Sigurni i nesmetani istražni radovi na nepristupačnim, strmim i potencijalno opasnim terenima.

Razvojnim planom i programom za 2017. godinu planirali smo nabavku novog bušaćeg stroja za geološka, geomehanička i hidrogeološka istražna bušenja. Naš cilj je bio nabaviti kvalitetan stroj renomiranog proizvođača sa orginalnim dijelovima i mogućnošću bušenja do 500-600 m dubine. Također, željeli smo osigurati stalnu tehničku podršku i ovlašteno servisiranje naše nove mašine. Imajući u vidu…

pročitaj više

Geotehnička Bušenja

Geotehnička bušenja se mogu podijeliti na: A) ISTRAŽNA BUŠENJA • Geomehanička istražna bušenja sa jezgrovanjem tla i stijene • Hidrogeološka istražna bušenja sa jezgrovanjem tla i stijene • Rotaciono bušenje bušotina u stijeni ili tlu s ugradnjom opreme za monitoring • Destruktivno bušenje bušotina u stijeni ili tlu sa kontinuiranom registracijom dinamičkih parametara bušenja •…

pročitaj više

Inženjerska geologija

Inženjerska geologija omogućava definisanje geotehničkih parametara neophodnih za projektovanje, kao i detaljnu geološku građu tla. Definiše se na osnovu detaljnih in-situ i laboratorijskih istraživanja. Winner Project posjeduje veći broj licenciranih softvera za interpretaciju istražnih radova, kao što su: • GeoRock 2D, 3D, • Rock Mechanics, • Rock Plane; • CV Soil, Dynamic Probing, • Static…

pročitaj više