Menu Winner Project

Geotehnika

Smicanje stijena, monitoring pukotina, inklinometri i hidraulička raspinjača

Tereni u Bosni i Hercegovini su većinom stjenoviti, te je to bio i osnovni razlog što se mehanici stijena u Winner Project d.o.o. posvetila posebna pažnja. Firma je nabavila savremenu opremu za terenska i laboratorijska ispitivanja, a pored toga, izradila je u svojim radionicama i posebnu opremu koja je prilagođena materijalima koji se najćešće javljaju…

pročitaj više

Geotehnička Bušenja

Geotehnička bušenja se mogu podijeliti na: A) ISTRAŽNA BUŠENJA • Geomehanička istražna bušenja sa jezgrovanjem tla i stijene • Hidrogeološka istražna bušenja sa jezgrovanjem tla i stijene • Rotaciono bušenje bušotina u stijeni ili tlu s ugradnjom opreme za monitoring • Destruktivno bušenje bušotina u stijeni ili tlu sa kontinuiranom registracijom dinamičkih parametara bušenja •…

pročitaj više

Geotehnika – geotehnički proračuni i dimenzioniranje konstrukcija.

Geotehnički proračuni i dimenzioniranje konstrukcija, sa mjerodavnim ulaznim parametrima dobijenim geotehničkim laboratorijskim i in-situ ispitivanjima. Najmoderniji softverski paketi za izvođenje standardnih proračuna kao i modeliranje individualnih geotehničkih problema. Studija varijanti i optimizovanje variranjem ulaznih parametara. Prikaz rezultata proračuna u obliku dijagrama, tabelarno i u preseku (3D). Jednostavan grafički prikaz svih faza proračuna kao i rezultata…

pročitaj više